ПРЕДИМСТВА НА КАПКОВОТО НАПОЯВАНЕ

ПРЕДИМСТВА НА КАПКОВОТО НАПОЯВАНЕ

 

В сравнение с традиционните методи на напояване (повърхностно и дъждуване), капковото напояване притежава редица съществени предимства, които обуславят изключителния интерес към него:

 

 

 

 • Повишаване на количеството и качеството на добивите
 • По-малки разходи за труд
 • Намаляване на разходите за вода
 • Висока степен на автоматизиране на поливния процес

Повишаване на количеството и качеството на добивите
Капковото напояване позволява да се подържа подходящ водно-въздушен и хранителен режим в коренообитаемата зона, което създава условия за оптимално развитие на лозовите насаждения и високи добиви. Ефекта е по-ясно изразен при сух климат, но дори и в по-влажните райони капковото напояване позволява да се подобрят съществено качествените и количествени показатели на продукцията.

По-малки разходи за труд
Системите за капково напояване са стационарни и позволяват автоматизиране на поливния процес, поради което разходите за провеждане на поливките са значително по-малки.

Извършените сравнителни изследвания при системи за капково напояване показват значително намаление на разходите за труд спрямо традиционните методи на поливане.

Намаляване на разходите за вода
Възможността за по ефективно използване на водата е една от главните положителни черти на капковото напояване.

Намалението на разходите при този вид напояване е от 20% до 80% в сравнение с другите методи на напояване. То зависи от климатичните условия, типа на почвата и степента на използване на възможностите на системата.

Капковото напояване е метод на съсредоточено напояване, т.е. напоява се само един малък процент от почвения слой. При повърхностното напояване и особено при дъждуването, почвения слой се напоява почти изцяло.

В същото време е неточно да се смята, че капковото напояване лишава растенията от необходимата им влага. Изследванията показват, че този метод на напояване има коефициент на полезно действие над 95%, за разлика от повърхностното напояване и дъждуването които са с ефективност съответно 35% и 65%.


Размерът и реализираната икономия на вода зависят от климатичните и почвени условия и се реализират в резултат на:

 • Специфичния поливен режим, при който се постига съответствие между подаваното водно количество и водопотреблението на културата
 • Ограничаване на навлажняваната площ в следствие съсредоточеното подаване на водата
 • Намаляване на изпарението от почвената повърхност
 • Отсъствие на повърхностен отток
 • Ограничаване развитието на плевелната растителност
 • Избягване на преовлажняването на част от площта
 • Елиминиране разсейването на водната струя и изпарението на задържаната върху листата на растенията вода


Висока степен на автоматизиране на поливния процес
Автоматизирането на поливния процес осигурява точно дозиране на необходимата поливна норма и регулиране на подаваното водно количество съобразно с измененията на климатичните и почвените фактори и с потребностите на растенията.

Едновременно с това се подобряват значително условията на труд.