Средни цени за доставка и монтаж на подземната и надземна тръбни мрежи и специфичните елементи за капково напояване на някои култури в границите на напояваната площКултура Схема на засаждане, м Стойност
на 1 дка, лв
1 Ябълки 5,00 х 4,00 300
2 Ябълки (3,00-3,50) х (1,00-1,20) 400
3 Праскови 5,00 х (2,50-3,50) 300
4 Череши 5,00 х 4,00 300
5 Вишни 4,00 х 2,50 300
6 Сливи 4,00 х 3,00 300
7 Малини (2,00-2,50) х (0,50-0,80) 420
8 Ягоди (1,10-1,30) х 0,30 500
9 Лозя десертни (2,20-2,60) х (1,0-1,20) 400
10 Разсадници - трайни насаждения - 330
11 Маточници - трайни насаждения - 330
12 Лешници (4,00-5,00) х 2,50 320
13 Лавандула 1,40 х 0,40 450
14 Арония 4,00 х 2,50 380Забележки:


*  Цени по договаряне в зависимост от гаранционния срок и качествто на материалите.


** За хора в пенсиоона възраст 10%1. При предвиждане в техническия проект на средства за автоматизация на процесите, стойностите за 1 дка трябва се увеличат с 15 %.

2. Стойностите за 1 дка са без включен ДДС и са определени в съответствие с пазарните цени на материалите, горивата и разходите за труд към настоящия момент Същите следва да се актуализират най-малко един път годишно.

3. За да се определи общата стойност на разходите за конкретен обект, към съответната стойност за тръбната мрежа, изчислена въз основа на средната стойност за 1 дка в зависимост от вида на културата, трябва да се прибавят разходите за съответните съоръжения, предвидени в представения от кандидата технически проект, изготвен и заверен от правопособен проектант.