Капково напояване

Капково напояване

Капковото напояване притежава и редица други положителни черти, които определят ефекта от този начин на напояване и възможността за приложението му в случаите, когато другите методи на напояване не могат да се използват успешно, като например:

 

 

 

 

 

 • Подаването на торовете се извършва едновременно с водата, което позволява да се осигури оптимален хранителен режим.Това води до намаляване разходите за труд и количеството на необходимите торове с около 50%.
 • Постига се максимална равномерност при разпределението на водата в поливания масив. По този начин се уеднаквява развитието на културата в целия блок.
 • Ограниченото навлажняване на почвената повърхност не създава пречки за работата на селскостопанските машини.
 • Малките водни количества и липсата на повърхностен отток не създават опасност от ерозия на почвата. Поради тази причина, капковото напояване е много подходящо за стръмни терени, при които другите начини на напояване не са толкова ефективни.
 • Малкото водно количество, необходимо за инсталацията за капково напояване позволява използването на ограничени водоизточници (сондажни кладенци)
 • Не се налага основно подравняване на почвената повърхност
 • Развитието на плевелната растителност е силно ограничено.


ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ

 • Системата за капково напояване е изградена от следните компоненти:
 • Водоизточник и помпа.
 • Контролно звено (филтър, торосмесител, регулатор на  налягане, водомер).
 • Главни и разпределителни тръбопроводи.
 • Поливни крила с капкообразуватели.